Όροι Χρήσης [fr]

- 

Πηγές φωτογραφιών

Οι φωτογραφίες στην ιστοσελίδα προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Κατά κανόνα, προέρχονται από το κέντρο φωτογραφικής και οπτικοακουστικής παραγωγής της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα καθώς και από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ευρώπης και εξωτερικών υποθέσεων.

Για κάθε αίτημα αναπαραγωγής - γραφήματα, φωτογραφίες, βίντεο: επικοινωνία.

Δικαίωμα αναπαραγωγής

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου L122-5, τα «επίσημα έγγραφα» είναι ελεύθερα προς αναπαραγωγή. Συγκεκριμένα:

  • οι δηλώσεις, ομιλίες, ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου,
  • οι εγκύκλιοι, οδηγίες και άλλα ρυθμιστικά έγγραφα,
  • τα έντυπα CERFA. Ωστόσο, απαιτείται η αναπαραγωγή του περιεχομένου, μερικώς ή εξ ολοκλήρου, να περιλαμβάνει τη σαφή αναφορά του ονοματεπωνύμου του συντάκτη και της πηγής, καθώς και, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο προς το πρωτότυπο στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα καλύπτεται από τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Κάθε αναπαραγωγή τους προϋποθέτει λοιπόν τη σύμφωνη γνώμη του δημιουργού βάσει του άρθρου L.122-4 του Κώδικα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Πρόκειται κατά κύριο λόγο για κείμενα γραμμένα από τις υπηρεσίες της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα με σκοπό τη διασφάλιση, μέσω διαδικτύου, της ενημέρωσης του γαλλικού και μη κοινού για τις δραστηριότητες της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, για την εξωτερική πολιτική συνολικά, αλλά και για μια παρουσίαση της ίδιας της Γαλλίας. Η αναπαραγωγή του παραπάνω περιεχομένου προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη της Πρεσβείας και την αναφορά της πηγής.

Η μη εμπορική περαιτέρω χρήση, ιδίως παιδαγωγική, επιτρέπεται αρκεί να γίνει σεβαστεί η ακεραιότητα των πληροφοριών δίχως αλλοίωση του νοήματος και του πεδίου εφαρμογής, διευκρινίζοντας την προέλευση και την ημερομηνία της δημοσίευσης.

Δεν επιτρέπεται η χρήση των πληροφοριών για εμπορικούς ή προωθητικούς λόγους χωρίς τη ρητή έγκριση και άδεια αναπαραγωγής τους. Θεωρείται εμπορική ή προωθητική η περαιτέρω χρήση, προϊόντος ή υπηρεσίας που πρόκειται να διατεθεί σε τρόπους, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή.

Τα αιτήματα άδειας αναπαραγωγής περιεχομένου κατατίθενται στη συντακτική ομάδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα μέσω μηνύματος στον/στην webmaster. Η αναπαραγωγή για εμπορικούς ή διαφημιστικούς λόγους, πλην εξαιρέσεων, απορρίπτονται.

Σύνδεσμοι προς την ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα

Κάθε δημόσια ή ιδιωτική ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα, χωρίς να απαιτείται έγκριση, να δημιουργήσει έναν (βαθύ ή μη) σύνδεσμο προς τις πληροφορίες που δημοσιεύει η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Για τις σελίδες στο διαδίκτυο, η αναπαραγωγή, κατόπιν εγκρίσεως, οποιοδήποτε περιεχομένου, πρέπει να αναφέρει ευκρινώς την προέλευση του εγγράφου με τη μορφή διεύθυνσης https://gr.ambafrance.org/ και την επισήμανση «με επιφύλαξη παντός δικαιώματος».

Η δημιουργία συνδέσμων προς το επιθυμητό έγγραφο προτιμάται έναντι της αναπαραγωγής περιεχομένου.

Πράγματι, στην περίπτωση αυτή η δημιουργία συνδέσμων προς το http://gr.ambafrance.org δεν προϋποθέτει πρότερη συμφωνία. Ωστόσο, συνιστάται η ρητή αναφορά της ιστοσελίδας της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Οι ιστοσελίδες που επιλέγου να παραπέμψουν προς τον ιστότοπο http://gr.ambafrance.org επωμίζονται και τις αντίστοιχες ευθύνες.

Υφιστάμενοι σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα

Προτείνεται πληθώρα συνδέσμων προς άλλους, δημόσιους ή ιδιωτικούς, γαλλικούς ή ξένους ιστότοπους. Η παρουσία τους δεν δεσμεύει την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα ως προς το περιεχόμενο τους και έχει ως μόνο σκοπό τη διευκόλυνση του χρήστη στην αναζήτηση περαιτέρω πηγών.

Επικοινωνία με τον/την webmaster

Προσφέρεται η δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων ή προτάσεων στον/στην webmaster, τις οποίες θα προσπαθήσει να λάβει υπόψη. Δεν δίνονται ωστόσο απαντήσεις σε προσωπικά αιτήματα που ξεπερνούν το αυστηρό πλαίσιο διοικητικής ή τεχνικής διαχείρισης του site.

Επικοινωνία με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα:
ταχυδρομικά
ή ηλεκτρονικά.

Διαχείριση της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα δημοσιεύει πληροφορίες που προέρχονται απ’ όλες τις υπηρεσίες της αλλά και το Υπουργείο Ευρώπης και εξωτερικών υποθέσεων. Η σύνταξη, εικονογράφηση και τεχνική συντήρηση της ιστοσελίδας πραγματοποιείται από το γραφείο τύπου της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Η Iστοσελίδα αυτή αναπτύχθηκε μέσω του προγράμματος Open Source SPIP, άδεια GNU/GPL και στεγάζεται από τον εξυπηρετητή Oxyd.

Προσβασιμότητα

Η ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα αναπτύχθηκε βάσει των προτάσεων του πλαισίου RGAA (Référentiel général d’accessibilité des administrations) και των προτύπων W3C.

Η ιστοσελίδα είναι συμβατή με όλα τα διαθέσιμα προγράμματα πλοήγησης. Είναι προσβάσιμη σε όλους πλην εξαιρέσεων λόγω ανωτέρας βίας.

Δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε διαρκώς την πρόσβαση στο περιεχόμενο σχετικά με την ενότητα της ιστοσελίδας «Η Γαλλία στην Ελλάδα», ειδικότερα όσον αφορά την «κινητικότητα».

Ρήτρα αποποίησης ευθυνών

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του κοινού. Παρά την προσπάθεια πιστής καταγραφής των επίσημων κειμένων και επαλήθευσης των στοιχείων τους, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα δεν αξιώνει ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη για την απόλυτη ακρίβειά τους.

Οι πληροφορίες ή/και τα διαθέσιμα έγγραφα στην ιστοσελίδα δύνανται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να επικαιροποιηθούν.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Ανεξαρτήτως του χώρου χρήσης, η παρούσα ιστοσελίδα υπάγεται στο γαλλικό δίκαιο. Σε περίπτωση διένεξης και αδυναμίας επίτευξης φιλικού διακανονισμού, επί της διαφοράς θα αποφανθούν τα γαλλικά δικαστήρια.

Για κάθε ερώτηση σχετικά με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, μπορείτε να στείλετε αλληλογραφία στην παρακάτω διεύθυνση:

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Direction de la Communication et de la Presse
Pôle web
37, quai d’Orsay
75007 PARIS

Περισσότερα : www.spip.net

δημοσίευση 24/05/2021

Αρχή σελίδας