Ενίσχυση της ειρήνης και μέτωπο κατά της αστάθειας [fr]

1,6 δις άνθρωποι ζουν σε Κράτη που θεωρούνται ευάλωτα για οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους, καθώς και για λόγους ασφάλειας.

Καθώς οι καταστάσεις αυτές αποτελούν πηγή κρίσεων και συγκρούσεων, η Γαλλία ενισχύει τη δράση της με μια νέα στρατηγική που υιοθέτησε η διυπουργική επιτροπή της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης (CICID) τον Φεβρουάριο 2018.

Η στρατηγική αυτή "Πρόληψη, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ειρήνη" διαρθρώνεται γύρω από δύο βασικούς άξονες : την ενίσχυση μιας χωρίς αποκλεισμούς διακυβέρνησης και ενός καλύτερου συντονισμού των γαλλικών δράσεων

Bâtir une paix durable - JPEG

Μια στρατηγική που εντάσσεται στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και της Ατζέντας 2030

Σε συμφωνία με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης αρ. 16-, η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην επίτευξη ενός τριπλού στόχου : της ειρήνης, της δικαιοσύνης και των αποτελεσματικών θεσμών.

Επιβεβαιώνει την ανάγκη μιας συνολικής δράσης, δίνοντας έμφαση στην συμπληρωματικότητα των δράσεων της "ομάδας Γαλλία" : το σύνολο των κινητοποιηούμενων παραγόντων στους τομείς της διπλωματίας, της ασφάλειας, της ανάπτυξης, της σταθεροποίησης ή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπό αυτήν την έννοια, κοινές αναλύσεις της συγκυρίας πρέπει να επιτρέψουν έναν συγκροτημένο σχεδιασμό, έναν συντονισμό των δράσεων και μια βελτιστοποίηση των χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Μέσα και τομείς παρέμβασης

Μέχρι το 2022, 500 M€ θα διατεθούν στην ανθρωπιστική επισιτιστική βοήθεια. Επίσης, τα κονδύλια Ειρήνη και Ανθεκτικότητα του Γαλλικού Οργανισμού Ανάπτυξης (AFD), με σκοπό την μείωση ευάλωτων καταστάσεων θα διπλασιασθούν φτάνοντας τα 200 M€ μέχρι το 2020. Ένα σημαντικό μέρος των κονδυλίων αυτών εντάσσεται στο πλαίσιο της Συμμαχίας του Σαχέλ και απευθύνεται στην περιοχή της υποσαχάριας Αφρικής.

Σε συμφωνία με τις δεσμεύσεις της Nέας Συμφωνίας για τις δεσμεύσεις στα ευάλωτα Κράτη, οι τομείς παρέμβασης θα επικεντρωθούν στα 5 ακόλουθα σημεία :

 1. πολιτική νομιμότητα : υποστήριξη των χωρίς αποκλεισμούς πολιτικών συστημάτων και επίλυση των συγκρούσεων
 2. ασφάλεια : καθιέρωση και ενίσχυση της ασφάλειας των ατόμων
 3. δικαιοσύνη : αντιμετώπιση των αδικιών και αύξηση της πρόσβασης των ατόμων στη δικαιοσύνη
 4. οικονομικές βάσεις : δημιουργία θέσεων εργασίας και βελτίωση των μέσων διαβίωσης
 5. εισοδήματα και υπηρεσίες : βελτίωση της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών και ενίσχυση των ικανοτήτων παροχής υπεύθυνων και ίσων υπηρεσιών.

Αρχές παρέμβασης

Η στρατηγική "Πρόληψη, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη" βασίζεται σε έξι αρχές παρέμβασης :

 • επαναβεβαίωση του ρόλου των πολιτικών και διπλωματικών παραγόντων
 • πρόληψη των κρίσεων και της αναζωπύρωσής τους υποστηρίζοντας τις χωρίς αποκλεισμούς μορφές και την ανθεκτικότητα
 • στη βάση συντονισμένης, δυναμικής και μακροπρόθεσμης ανάλυσης, των αδυναμιών και των κινδύνων
 • ολοκληρωμένη απάντηση και σε βάθος χρόνου των διαφόρων μεγεθών των αδυναμιών
 • υποστήριξη των διαδικασιών καθοδηγούμενων από τους τοπικούς παράγοντες, εχέγγυα για την οικειοποίηση, την νομιμότητα και την διάρκεια των δράσεων
 • ένταξη των δράσεων σε μια νομική προσέγγιση.
PDF - 377.2 ko
Stratégie "Prévention, Résilience et Paix Durable"
(PDF - 377.2 ko)

δημοσίευση 24/06/2020

Αρχή σελίδας