Ευρωζώνη, κοινό γαλλο-γερμανικό δελτίο τύπου

Κοινό Γαλλογερμανικό Δελτίο Τύπου

(Παρίσι, 5 Δεκεμβρίου 2011)

Στα γαλλικά

"La France et l’Allemagne prennent note de la perspective de réexamen par Standard and Poor’s de la notation de plusieurs Etats membres de la zone euro.

La France et l’Allemagne réaffirment que les propositions formulées aujourd’hui conjointement permettront de renforcer la gouvernance de la zone euro afin de rétablir la stabilité, la compétitivité et la croissance.

La France et l’Allemagne, pleinement solidaires, confirment leur volonté de prendre toutes les décisions nécessaires, en lien avec leurs partenaires et les institutions européennes pour assurer la stabilité de la zone euro."

Στα αγγλικά

JOINT FRANCO-GERMAN COMMUNIQUE

"France and Germany take note of the perspective of a review by Standard and Poor’s of the credit rating of several euro area member states.

France and Germany reaffirm that the proposals they made jointly today will reinforce the governance of the euro area in order to foster stability, competitiveness and growth.

France and Germany, in full solidarity, confirm their determination to take all the necessary measures, in liaison with their partners and the European institutions to ensure the stability of the euro area."

(πηγή :ιστοσελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας : http://www.elysee.fr/president/les-actualites/communiques-de-presse/2011/communique-conjoint-franco-allemand.12586.html)

δημοσίευση 06/12/2011

Αρχή σελίδας