Συνέντευξη στην ΘΕΣΣΝEWS του Γενικού Προξένου της Γαλλίας (Aρχεία 2017)