Συνέντευξη στην ΘΕΣΣΝEWS του Γενικού Προξένου της Γαλλίας