Τελωνειακός Σύμβουλος [fr]

Η Υπηρεσία του Τελωνειακού Ακολούθου για την Ελλάδα εδρεύει στη Σόφια (Βουλγαρία)

Ο Τελωνειακός Ακόλουθος για την Ελλάδα εδρεύει στη Σόφια και ταξιδεύει συχνά στην Ελλάδα.

Οι Γαλλικές Τελωνειακές Αρχές αποσκοπούν στην προστασία των οικονομικών και χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Γαλλίας. Στην υπηρεσία των πολιτών, έχει στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των διεθνών κυκλωμάτων απάτης και παράνομης διακίνησης προϊόντων.

Η εγκατάσταση τελωνειακών ακολούθων στο εξωτερικό θέτει στην υπηρεσία των γαλλικών τελωνειακών αρχών ένα στρατηγικό εργαλείο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, και έχει βασικό σκοπό την βελτίωση της ανταλλαγής και συλλογής πληροφοριών. Η αποστολή αυτή κατέστη πρωταρχική με την παγκοσμιοποίηση, για την αποτελεσματική πάταξη του εμπορίου ναρκωτικών, τσιγάρων και απομίμησης προϊόντων για παράδειγμα.

Αποστολές του Τελωνειακού Ακολούθου

Οι κύριοι άξονες της αποστολής των τελωνειακών ακολούθων είναι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, η τελωνειακή διπλωματία και η οικονομική αποστολή.

Η πάταξη του λαθρεμπορίου αποτελεί πρωταρχική αποστολή του τελωνειακού ακολούθου στη Σόφια, τόσο κατά της παράνομης διακίνησης προϊόντων (ναρκωτικά, λαθρεμπόριο τσιγάρων, παραποίηση προϊόντων κλπ), όσο και της οικονομικής ή εμπορικής απάτης.

Οι Γαλλικές Αρχές δύνανται, νόμιμα και υπό προϋποθέσεις, να αποζημιώνουν πληροφοριοδότες που καταθέτουν στοιχεία που βοηθούν στην ταυτοποίηση και εξουδετέρωση παράνομων κυκλωμάτων στη Γαλλία.

Επίσης, στο πλαίσιο της οικονομικής αποστολής των Τελωνειακών Αρχών, οι τελωνειακοί ακόλουθοι μπορούν να απαντούν συγκεκριμένα σε αιτήματα φορέων του διεθνούς εμπορίου, παρέχοντας συμβουλές και πληροφορίες.

Οι τελωνειακοί ακόλουθοι διαδραματίζουν επίσης ρόλο «τελωνειακής διπλωματίας» και εκπροσωπούν την τελωνειακή διοίκηση τόσο στις γαλλικές διπλωματικές υπηρεσίες όσο και στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της χώρας υποδοχής και της ζώνης διαπίστευσής τους.

Το δίκτυο αυτό αποτελεί προνομιούχο και απαραίτητο μέσον των Γαλλικών Τελωνειακών Αρχών στο εξωτερικό.

Επικοινωνία

Δείτε το οργανόγραμμα


Παρουσίαση της υπηρεσίας του Περιφερειακού Τελωνειακού Ακολούθου για την Ελλάδα - στα γαλλικά (pdf)

Κατεβάστε το έντυπο


Περισσότερα

- Ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων

δημοσίευση 18/08/2017

Αρχή σελίδας