Υπεύθυνος Ιστοσελίδας του προξενικού τμήματος Αθηνών [fr]


Pour avoir des informations sur l’objet de votre demande, veuillez remplir le formulaire ci-dessous, votre message sera attribué dans les meilleurs délais au service compétent.

Durant les week-ends et les jours fériés, votre message sera traité dès la réouverture des bureaux.

Merci de votre compréhension.

Ambassade de France en Grèce

Envoyer un message
  • Civilité

δημοσίευση 15/01/2010

Αρχή σελίδας