Χρήστος Κουτούζης - ΕΚΕΤΑ [fr]

Χρήστος Κουτούζης, διευθυντής τμήματος διεθνοποίησης ΕΚΕΤΑ

Eketa

PNG
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους εικοσιπέντε κορυφαίους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσέλκυση χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Ιδρύθηκε το 2000 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το ανθρώπινο δυναμικό του, συγκροτούν 700 και πλέον άτομα, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι υψηλά καταρτισμένοι επιστήμονες. Οι κύριες εγκαταστάσεις του βρίσκονται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης σε ένα χώρο 30.000 τ.μ., ενώ έχει παραρτήματα στην Αθήνα, στο Βόλο, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και στην Πτολεμαΐδα.

Η αποστολή του περιλαμβάνει

· την προώθηση του τρίπτυχου Έρευνα – Ανάπτυξη – Καινοτομία

· τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας

· την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

· την ισχυρή συνεργασία με τη διεθνή και εγχώρια βιομηχανία καθώς επίσης και με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό

δημοσίευση 25/11/2016

Αρχή σελίδας