1o Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη [fr]

Στο πλαίσιο του πρώτου Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη, βρέθηκαν και οικοδομήθηκαν, από κοινού με την κοινωνία των πολιτών, καινοτόμες λύσεις για την αναδιάρθρωση του συστήματος πολυμερών σχέσεων.

Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη (11-13 Νοεμβρίου 2018)

Το Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη αποτελεί σημείο συνάντησης των πολιτικών φορέων με τους πολίτες, καθώς και με όλους τους παράγοντες που ασχολούνται με την έρευνα και την εύρεση λύσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις (εμπόλεμες συρράξεις, υπερθέρμανση του πλανήτη, αποσταθεροποίηση του Διαδικτύου κ.λπ.). Φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ηγετικά στελέχη τοπικών και διεθνών οργανώσεων, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συνδιαλέγονται ελεύθερα με στόχο την ανάδυση των λύσεων του αύριο.

Τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη μορφή, το Φόρουμ των Παρισίων δεν έχει τον κλασικό χαρακτήρα διεθνούς συνόδου, έκθεσης, ή συνεδρίου. Πυρήνας του και δομικό στοιχείο όλων των δράσεων είναι οι καινοτόμες λύσεις προς απάντηση στις προκλήσεις του σήμερα σε θέματα διακυβέρνησης.

Το Φόρουμ δομείται γύρω από 5 θεματικές: Ειρήνη και ασφάλεια, περιβάλλον, ανάπτυξη, περιεκτική οικονομία, και νέες τεχνολογίες. Οι προκλήσεις τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι αλληλένδετες, γεγονός που το Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη λαμβάνει υπόψη στη δράση του.

Εκατό χρόνια μετά το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, το Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη για πράξεις, που με τη σειρά τους προϋποθέτουν συγκεκριμένες ενέργειες, ελευθερία έκφρασης και ανοικτό διάλογο μεταξύ όλων των συμβαλλόμενων μερών.

Οι προτεινόμενες λύσεις διακυβέρνησης στο επίκεντρο του Φόρουμ

Κατόπιν συγκέντρωσης 900 και πλέον υποψηφιοτήτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, στο πρώτο Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη, 11 με 13 Νοεμβρίου 2018, επελέγησαν και παρουσιάστηκαν 120 σχέδια. Οι φορείς των διακυβερνητικών λύσεων που επελέγησαν δεν αρκέστηκαν σε μια απλή παρουσίαση, όπως συμβαίνει συχνά σε εκθέσεις και συνέδρια. Υπήρξαν στο επίκεντρο ενός γεγονότος – παγκόσμιου κέντρου συνάντησης και πράξεων. Οι φορείς αυτοί είναι μέρος μιας κοινότητας που συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και την εφαρμογή απτών λύσεων.

Η επίδραση του Φόρουμ δεν σταματά εδώ. Στόχος είναι, πέρα από την απλή προβολή, οι σημαντικές αυτές πρωτοβουλίες να ενισχυθούν και να βοηθηθούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή τους. Μια επιτροπή παρακολούθησης, αποτελούμενη από ειδικούς, θα επιβλέπει για ένα χρόνο 10 από τα 120 σχέδια που παρουσιάστηκαν 11 με 13 Νοεμβρίου στο Παρίσι.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαινίασε το Πρώτο Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron εγκαινίασε το Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη, στη Grande Halle de la Villette, παρουσία πολλών αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Εισαγωγική ομιλία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel Macron, στα Γαλλικά/Αγγλικά (Παρίσι, 11 Νοεμβρίου 2018)

ΓΑΛΛΙΚΑ

(Seul le prononcé fait foi)

Mes chers amis,

Mesdames, Messieurs les Chefs d’État et de gouvernement,

Chers amis,

Je souhaitais juste prononcer ici quelques mots d’accueil.

De ces cérémonies du centenaire de l’Armistice de 1918, l’histoire retiendra sans doute une image : celle de 84 chefs d’État et de gouvernement des Nations autrefois belligérantes, réunis à Paris sous l’Arc de Triomphe, dans la paix. Mais ce qui demeure incertain pour l’avenir, c’est la façon dont sera interprétée cette image ; sera-t-elle le symbole éclatant d’une paix durable entre les Nations ou au contraire, la photographie d’un dernier moment d’unité avant que le monde ne sombre dans un nouveau désordre ? Et cela ne dépend que de nous.

Le monde dans lequel nous vivons est fragilisé par des crises qui déstabilisent nos sociétés : crise économique, écologique, climatique, défi migratoire. Fragilisé par la résurgence de menaces capables de frapper à tout moment : terrorisme, prolifération chimique ou nucléaire, cybercriminalité. Fragilisé par le retour des passions tristes : nationalisme, racisme, antisémitisme, extrémisme - qui remettent en cause cet horizon que nos peuples attendent.

C’est pourquoi nous avons voulu organiser ce Forum de Paris sur la paix qui a vocation à se reproduire chaque année et à rassembler les chefs d’État et de gouvernement bien sûr - et je veux remercier toutes celles et ceux qui sont ici présents et qui se sont mobilisés - mais également les représentants des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, des pouvoirs locaux, des associations, des entreprises, des fondations, des intellectuels, des journalistes, des activistes, comme vous l’avez dit chère Trisha, toutes celles et ceux qui font aujourd’hui le monde et qui peuvent le changer.

Ce Forum de Paris sur la paix a pour vocation, chaque année, de réunir les uns et les autres pour promouvoir des actions concrètes, pour que ce travail de paix avance un peu plus chaque année. C’est aussi pour cela que je veux saluer ici la présence de la co-lauréate du prix Nobel de la paix 2018, Nadia Murad, qui lancera dans quelques instants un projet très concret pour consolider la paix à travers sa fondation pour le Sinjar dans le nord de l’Irak. Merci à vous.

Voilà mes chers amis, si nous sommes là aujourd’hui, c’est parce que tous ceux qui sont tombés il y a 100 ans, comme le disait Clemenceau, ont des droits sur nous. Et c’est là que gît notre devoir. Il y a 100 ans, nous n’avons pas réussi à gagner la paix parce que la France et l’Allemagne ont continué de se diviser. Et d’humiliations en crises, en montée des totalitarismes, vingt ans plus tard, la guerre ressurgit. C’est pourquoi je tenais absolument à ce que ce premier Forum de Paris sur la paix soit inauguré par Mme la Chancelière Angela Merkel. Merci chère Angela.

Et il y a 100 ans, nos prédécesseurs ont tenté de construire durablement cette paix ; ils ont inventé la Société des Nations, la première forme de coopération internationale. Mais elle s’est fracassée sur l’unilatéralisme de certains, sur les crises économiques, morales, et sur les nationalismes. C’est pourquoi je souhaitais que le deuxième intervenant pour ouvrir ce Forum de Paris sur la paix soit le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Merci cher Antonio d’être là.

Voilà Mesdames et Messieurs, ce que je tenais à vous dire, en vous remerciant pour votre présence et en remerciant la chancelière Merkel et le secrétaire général Guterres, pour leur présence et leurs mots. Je leur cède la parole. Merci à vous./.

(Πηγή : Ιστοσελίδα της προεδρίας της δημοκρατίας)

ΑΓΓΛΙΚΑ

(Check against delivery)

(…)

Of these ceremonies for the centenary of the 1918 Armistice, history will no doubt remember an image: 84 heads of state and government from once warring nations, peacefully reunited in Paris under the Arc de Triomphe. But what remains uncertain for the future is the way that image will be interpreted; will it be the vivid symbol of a lasting peace between nations or, on the contrary, a photograph showing a final moment of unity before the world descends into fresh chaos? And this depends on us alone.

The world in which we live is being weakened by crises which are destabilizing our societies: the economic, environmental and climate crises and the migration challenge. Weakened by the resurgence of threats which could strike at any moment: terrorism, chemical and nuclear proliferation and cyber crime. Weakened by the return of grim passions – nationalism, racism, anti-Semitism, extremism – which call into question the future our peoples expect.

That’s why we wanted to organize this Paris Peace Forum, which is destined to take place every year and draw together heads of state and government, of course – and I want to thank everyone who’s here and has mobilized –, but also representatives of international organizations, non-governmental organizations, local authorities, voluntary organizations, businesses, foundations, intellectuals, journalists, activists; as you said, chère Trisha, everyone who makes up the world today and can change it.

The aim of the Paris Peace Forum is to bring people together every year to promote practical action so that peace efforts make a little more progress every year. It’s also because of this that I want to welcome the presence of Nadia Murad, the 2018 joint Nobel Peace Prize winner, who in a few moments’ time will be launching a very concrete project to consolidate peace through her foundation for the Sinjar district in northern Iraq. Thank you.

So my dear friends, we’re here today because all those who fell 100 years ago, as Clemenceau said, have rights over us. And this is where our duty lies. A hundred years ago we didn’t succeed in winning the peace, because France and Germany continued to be divided. And from humiliations to crises and the rise of totalitarianism, war broke out again 20 years later. It’s why I was really keen for this Paris Peace Forum to be inaugurated by Chancellor Angela Merkel. Thank you, chère Angela.

And 100 years ago, our predecessors tried building this peace to last; they invented the League of Nations, the first form of international cooperation. But it was shattered by unilateralism in some quarters, by economic and moral crises and by nationalism. That’s why I wanted António Guterres, the United Nations Secretary-General, to be the second speaker to open this Paris Peace Forum. Thank you, cher Antonio, for being here.

That’s what I wanted to say to you, ladies and gentlemen. Thank you for coming and I thank Chancellor Merkel and Secretary-General Guterres for their presence and their words. Let me hand over to them. Thank you./.

(Πηγή: https://onu.delegfrance.org/Emmanue...)

Μετά τη λήξη του Φόρουμ, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων χαιρέτισαν τις εργασίες στην παρακάτω κοινή δήλωση.

Πρωτοβουλία για την πληροφορία και τη δημοκρατία - Κοινή δήλωση (11 Νοεμβρίου 2018)

ΓΑΛΛΙΚΑ

Déclaration conjointe de Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), Justin Trudeau (Canada), Carlos Alvarado (Costa Rica), Lars Lokke Rasmussen (Danemark), Emmanuel Macron (France), Raimonds Vējonis (Lettonie) Saad Hariri (Liban), Dalia Grybauskaitè (Lituanie), Erna Solberg (Norvège), Macky Sall (Sénégal), Alain Berset (Suisse), Beji Caid Essebsi (Tunisie)

Les chefs d’Etat ou de Gouvernement de Burkina Faso, Canada, Costa Rica, Danemark, France, Lettonie, Liban, Lituanie, Norvège, Sénégal, Suisse, Tunisie, saluent le travail de la Commission internationale indépendante sur l’information et la démocratie, initiée par l’organisation Reporters sans frontières et qui a présenté, ce 11 novembre 2018 au Forum de Paris sur la Paix, le résultat de ses travaux. Cette commission propose, dans sa déclaration rendue publique le 5 novembre 2018, que l’espace mondial de l’information et de la communication soit considéré comme un bien commun de l’humanité, dans lequel doivent être garantis la liberté, le pluralisme et l’intégrité des informations.

Elle souligne que les acteurs en position de structurer cet espace global ont des responsabilités, notamment en matière de neutralité politique et idéologique, de pluralisme et de redevabilité. Elle appelle également à reconnaître que les individus ont un droit, non seulement à une information indépendante et plurielle, mais aussi à une information fiable, condition indispensable pour qu’ils se forgent librement une opinion et participent valablement au débat démocratique.

Inquiets face à la fragilisation du journalisme professionnel et au développement de la désinformation massive en ligne, qui perturbent le fonctionnement de nos démocraties, préoccupés par la permanence dans de nombreux pays du contrôle politique sur la presse ou de l’asservissement de l’information à des intérêts particuliers, les chefs d’Etat ou de gouvernement de Burkina Faso, Canada, Costa Rica, Danemark, France, Lettonie, Liban, Lituanie, Norvège, Sénégal, Suisse, Tunisie ont décidé de lancer, en s’inspirant des principes énoncés par cette déclaration, une initiative pour l’information et la démocratie.

Soixante-dix ans après l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, ils réitéreront à travers cette initiative, ouverte au soutien d’autres Etats, leur engagement en faveur de la liberté d’opinion et d’expression, et définiront les objectifs à suivre pour en garantir l’exercice dans le contexte technologique et politique du 21ème siècle.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Joint statement of Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), Justin Trudeau (Canada), Carlos Alvarado (Costa Rica), Lars Lokke Rasmussen (Denmark), Emmanuel Macron (France), Raimonds Vējonis (Latvia), Saad Hariri (Lebanon), Dalia Grybauskaitè (Lithuania), Erna Solberg (Norway), Macky Sall (Senegal), Alain Berset (Switzerland), Beji Caid Essebsi (Tunisia)

The Heads of State or Government of Burkina Faso, Canada, Costa Rica, Denmark, France, Latvia, Lebanon, Lithuania, Norway, Senegal, Switzerland and Tunisia commend the work of the international independent Information and Democracy Commission initiated by the organization Reporters Without Borders, which has presented today, 11 November 2018, the results of this work at the Paris Peace Forum. This Commission, initiated by Reporters without Borders, proposes, in its declaration published on 5 November 2018, that the global information and communication space be acknowledged as a common good of humankind, where freedom, pluralism and integrity of information must be guaranteed.

The commission underlines that actors in a position to shape this global space have responsibilities, especially in terms of political and ideological neutrality, pluralism, and accountability. It also calls for the acknowledgement that individuals have the right, not only to independent and pluralistic information, but also to reliable information, which is a necessary condition for them to freely form an opinion, and participate in a valuable way to the democratic debate.

Concerned that professional journalism has become more fragile, and that disinformation online continues to spread, both of which upset the functioning of our democracies, preoccupied that political control of the media remains in many countries and that freedom of the press continues to be threatened, as well as the subjugation of information to commercial interests, the Heads of State or Government of Burkina Faso, Canada, Costa Rica, Denmark, France, Latvia, Lebanon, Lithuania, Norway, Senegal, Switzerland and Tunisia have decided to launch an initiative for information and democracy, inspired by the principles of this declaration.

Seventy years after the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, they will renew, through this initiative that will remain open to support by further governments, their commitment towards the right to exercise freedom of opinion and expression, and define the objectives to be pursued in order to achieve the full realization of these freedoms in the technological and political context of the 21st century.

(Πηγή: Ιστοσελίδα της προεδρίας της δημοκρατίας)

Το Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη σε αριθμούς

848 υποψήφια σχέδια για την παγκόσμια διακυβέρνηση
120 διακυβερνητικές λύσεις από 42 χώρες
350 φορείς λύσεων, 200 ομιλητές και εκατομμύρια καλεσμένοι
Περισσότερες από 80 συζητήσεις και 130 παρουσιάσεις σχεδίων με τη μορφή pitch.

Ένα τριήμερο hackathon με 80 συμμετέχοντες, με στόχο τη χρήση της συλλογικής γνώσης στους τομείς των κοινωνικών επιστημών, της πληροφορικής, των δεδομένων και της οικονομίας στην υπηρεσία της παγκόσμιας διακυβέρνησης και της διαφάνειας των χρηματοπιστωτικών στοιχείων.
105 προσκεκλημένες χώρες60 επιβεβαιωμένες συμμετοχές30 εκπροσωπούμενες διεθνείς οργανώσεις}

Το Φόρουμ των Παρισίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram, Medium

Σχετικά

Το Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη αποτελεί σύλλογο του γαλλικού νόμου 1901. Αποτελείται από το Εθνικό Ίδρυμα Πολιτικών Επιστημών (Sciences Po), το Ίδρυμα Körber, το Ίδρυμα Mo Ibrahim, το Γαλλικό Ινστιτούτο διεθνών σχέσεων, το Ινστιτούτο Montaigne και τη Γαλλική Δημοκρατία, που εκπροσωπείται από το Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Περισσότερες πληροφορίες:

- Το Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη: parispeaceforum.org

δημοσίευση 22/01/2019

Αρχή σελίδας