Λίστα μεταφραστών [fr]

Γαλλόφωνοι μεταφραστές στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

- Μεταφραστική Υπηρεσία του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη, T. 2310 821231-114 - traduction@ift.gr

- Mme COUKORAVA– PANAGOPOULOU Anna, 10 rue Vogatsikou 546 22 Thessalonique.
seulement sur rendez-vous Tél. 2310 162 130, Portable : 6977602280, Mél : annoukapan@hotmail.com

- Mme HUBINEAU Céline Miltiadou 12 - 546 39 Thessalonique, T. 2314.039976, T. 6979946945, sebcenat@yahoo.fr

- M. MAVRIDIS Constantinos rue Mitropoleos 15 Thessalonique, T. 2310.270230/228210, Fax:2310.266148, T. 6974408840, essor@otenet.gr1

- Eurolangues – SERIFI Efrosini Rue Ermou 15 Thessalonique, Tél. 2310.280098, Portable 6974306017, Mél: effrosyniserifi@gmail.com

- Glosima – WEHRHEIM Bld K. Karamanli 182 Thessalonique, Tél. 2310.330415, Fax : 2310.330418, Site: www.glossima.gr

Αυτή η λίστα δεν είναι αποκλειστική. Το προξενείο δεν φένει καμία ευθύνη σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε άλλους μεταφραστές και δικηγόρους, με την προϋπόθεση να έχουν καταθέσει την υπογραφή τους και να είναι πιστοποιημένοι από το προξενείο.

δημοσίευση 14/05/2019

Αρχή σελίδας